tiistai 5. helmikuuta 2013

Suhteellinen velkaantuneisuus-% - Vakavaraisuuden tunnusluku

Yrityksen velkaantuneisuutta voidaan mitata aiemmin esitellyn omavaraisuusasteen ja Gearing-% lisäksi tunnusluvulla, jota kutsutaan nimellä suhteellinen velkaantuneisuus. Se kertoo paljonko yrityksen velat ovat prosentteina yhtiön vuosittaisesta liikevaihdosta. Tämä tunnusluku siis pyrkii suhteuttamaan yhtiön velkojen määrän yhtiön kokoon. Laskukaava suhteelliselle velkaantuneisuudelle on alla:

Suhteellinen velkaantuneisuus-% = 100xtaseen velat/liikevaihto (12kk)

Suhteellisen velkaantuneisuuden tulkinnalle ei ole vakiintuneita raja-arvoja vaan se pitää aina suhteuttaa yhtiön toiminnan katteeseen. Mitä korkeampikatteista ja voitollista liiketoimintaa yhtiö harjoittaa sitä korkeampi suhteellinen velkaantuneisuus yhtiöllä voi olla. Tästä syystä tätä tunnuslukua käytetäänkin usein toimialan sisäisissä vertailuissa yritysten kesken.

perjantai 3. kesäkuuta 2011

Gearing-%

Omavaraisuusaste kuvaa yrityksen velkaantuneisuutta hyvin helposti ja ymmärrettävästi. Toinen hieman vaikeammin sisäistettävä omavaraisuuden tunnusluku on erityisesti amerikassa paljon käytetty Gearing-%.

Gearing-%=(Korollinen vieras pääoma-rahat ja rahoitusarvopaperit)/Oma pääoma x 100%

Gearing-% siis huomioi nettovelan eli velan joka jäisi jäljelle jos likvidit varat käytettäisiin yrityksen velan maksuun. Hyvänä gearing-% voi pitää jos se on yrityksellä alle 100%.

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti - ROCE-% (Return on capital employed)

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti kuvaa millaista tuottoa yritys on saanut aikaan sen sijoitetulle pääomalle eli omalle pääomalle ja korolliselle vieraalle pääomalle.

Koko pääoman tuottoprosentti=(Nettotulos+rahoituskulut+verot)/(Taseen loppusumma-korottomat velat) x 100%

Yritystoiminnan riskisyyden vuokse sen tuotto-odotuskin on markkinakorkoja korkeampi ja sijoitetun pääoman tuoton tulisikin olla huomattavasti sen hetkistä korkotasoa korkeampi ollakseen hyvä.

Oman pääoman tuottoprosentti - ROE-% (Return on equity)

Oman pääoman tuottoprosentti kuvaa kuinka monen prosentin vuotuista tuottoa yrityksen voitto on laskettuna omistajien omalle pääomalle.

Oman pääoman tuottoprosentti=Tilikauden voitto/Oma pääoma x 100%

Koska yrityksen oman pääoman sijoittajien riski on aina suurempi kuin rahoilla pankkitilillä, tulisi sijoituksesta saatavan tuotonkin olla pitkällä aikavälillä reilusti vallitsevaa korkotasoa korkeampi.

Current ratio - Maksuvalmiustunnusluku

Current ratio on samanlainen yrityksen maksuvalmiuden tunnusluku kuin quick ratio. Erona on vain se, että current ratio tunnusluvussa yrityksen likvideihin varoihin lasketaan myös sen myytävien tavaroiden varasto eli vaihto-omaisuus. Palveluyrityksillä, joilla ei ole varastoa nämä tunnusluvut ovat siis samat.

Current ratio=(Rahat ja pankkisaamiset+lyhytaikaiset saamiset+vaihto-omaisuus)/lyhytaikainen vieras pääoma

Current ratio on erinomainen, mikäli se on yli 2. Normaali current ratio on 1-2 ja heikoksi sitä sanotaan, jos se on alle 1.

Quick ratio - Yrityksen maksuvalmiustunnusluku

Quick ratio niminen tunnusluku ei vieraasta nimestään huolimatta ole kovin monimutkainen. Quick ratio tunnusluku kuvaa yrityksen likvidien varojen (rahat ja tulossa olevat rahat eli saamiset muilta) suhdetta lyhytaikaisiin eli alle vuoden mittaisiin velkoihin. Vastaava suhdeluku yksityishenkilöllä olisi laskea tilillä ja käteisenä olevat rahat sekä seuraavan vuoden aikana tulevat varmat tulot yhteen ja verrata niitä seuraavan vuoden aikana lainoista maksettaviin lainanhoitomaksuihin. Mitä suuremmat likvidit varat ovat suhteesa lyhytaikaisiin velkoihin sitä parempi yrityksen maksuvalmius on.

Quick ratio=(Rahat ja pankkisaamiset+lyhytaikaiset saamiset)/Lyhytaikainen vieras pääoma

Quick ratio on erinomainen jos se on yli 1, normaali on 0,5-1 ja heikoksi quick ratiota sanotaan jos se on alle 0,5.

Omavaraisuusaste

Omavaraisuusaste kuvaa yrityksen oman pääoman osuutta sen rahoituksesta. Normaalisti omavaraisuusasteen sanotaan olevan erinomainen mikäli se on yli 50% ja normaali/hyvä jos se on 30-50%. Alle 30% omavaraisuusaste on yritykselle jo varsin alhainen.

Omavaraisuusaste=Oma pääoma/(taseen loppusumma-saadut ennakot) x 100%