tiistai 20. kesäkuuta 2017

Käyttökate-%, EBITDA-% ja EBITA-% merkitys ja selitys

Mitä on käyttökate tai käyttökate-% englanniksi? Entä mitä ovat EBITDA ja EBITA suomeksi? Käyttökate ja sitä vastaavat englanninkieliset lyhenteet ovat termejä tuntemattomille hankalia mutta itse asia on oikeastaan yllättävän yksinkertainen.

Mikä on käyttökate?

Yrityksen tuloslaskelmassa käyttökate on tulos, jossa liikevaihdosta ja muista tuotoista on vähennetty yrityksen operatiiviset juoksevat kulut mutta ei: korkoja (ja muita rahoituskuluja), veroja ja kaluston tai aineettoman omaisuuden poistoja. Käyttökate kuvaa siis katetta, joka yritykselle on jäänyt myyntituotoista tavara- ja palveluostojen, henkilöstömenojen ja kaikenlaisten liiketoiminnan muiden kulujen (markkinointi, hallinto jne.) jälkeen. Englanniksi käyttökate on Earning Before Interests Taxes Depreciations and Amortizations. Näiden ensimmäisistä kirjaimista muodostuu lyhenne EBITDA. Voitto ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia. Englanninkielinen lyhenne EBITDA vastaa siis täysin suomenkielen sanaa käyttökate.

Mikä on EBITA?

Oikeastaan vastauksen voimme päätellä jo edellisestä EBITDA määritelmästä. EBITA on Earnings before Interests Taxes and Amortizations. EBITDA siis sisältää poistot (Depreciations) aineellisesta omaisuudesta mutta ei poistoja aineettomasta omaisuudesta esimerkiksi liikearvosta (Amortizations). Pienyrityksellä, jolla ei ole aineetonta omaisuutta EBITA on siis sama kuin suomalaisen tuloslaskelman liikevoitto.

Käyttökate-%, EBITDA-% ja EBITA-%


Jos edellä mainitut halutaan esittää prosenttimuotoisina tunnuslukuina, niiden laskukaavat ovat:

Käyttökate-%/EBITDA-% = Käyttökate / Liikevaihto x 100%
Huomaa: Käyttökate (fi)=EBITDA (en)

EBITA-% = EBITA / Liikevaihto x 100%

tiistai 5. helmikuuta 2013

Suhteellinen velkaantuneisuus-% - Vakavaraisuuden tunnusluku

Yrityksen velkaantuneisuutta voidaan mitata aiemmin esitellyn omavaraisuusasteen ja Gearing-% lisäksi tunnusluvulla, jota kutsutaan nimellä suhteellinen velkaantuneisuus. Se kertoo paljonko yrityksen velat ovat prosentteina yhtiön vuosittaisesta liikevaihdosta. Tämä tunnusluku siis pyrkii suhteuttamaan yhtiön velkojen määrän yhtiön kokoon. Laskukaava suhteelliselle velkaantuneisuudelle on alla:

Suhteellinen velkaantuneisuus-% = 100xtaseen velat/liikevaihto (12kk)

Suhteellisen velkaantuneisuuden tulkinnalle ei ole vakiintuneita raja-arvoja vaan se pitää aina suhteuttaa yhtiön toiminnan katteeseen. Mitä korkeampikatteista ja voitollista liiketoimintaa yhtiö harjoittaa sitä korkeampi suhteellinen velkaantuneisuus yhtiöllä voi olla. Tästä syystä tätä tunnuslukua käytetäänkin usein toimialan sisäisissä vertailuissa yritysten kesken.

perjantai 3. kesäkuuta 2011

Gearing-%

Omavaraisuusaste kuvaa yrityksen velkaantuneisuutta hyvin helposti ja ymmärrettävästi. Toinen hieman vaikeammin sisäistettävä omavaraisuuden tunnusluku on erityisesti amerikassa paljon käytetty Gearing-%.

Gearing-%=(Korollinen vieras pääoma-rahat ja rahoitusarvopaperit)/Oma pääoma x 100%

Gearing-% siis huomioi nettovelan eli velan joka jäisi jäljelle jos likvidit varat käytettäisiin yrityksen velan maksuun. Hyvänä gearing-% voi pitää jos se on yrityksellä alle 100%.

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti - ROCE-% (Return on capital employed)

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti kuvaa millaista tuottoa yritys on saanut aikaan sen sijoitetulle pääomalle eli omalle pääomalle ja korolliselle vieraalle pääomalle.

Koko pääoman tuottoprosentti=(Nettotulos+rahoituskulut+verot)/(Taseen loppusumma-korottomat velat) x 100%

Yritystoiminnan riskisyyden vuokse sen tuotto-odotuskin on markkinakorkoja korkeampi ja sijoitetun pääoman tuoton tulisikin olla huomattavasti sen hetkistä korkotasoa korkeampi ollakseen hyvä.

Oman pääoman tuottoprosentti - ROE-% (Return on equity)

Oman pääoman tuottoprosentti kuvaa kuinka monen prosentin vuotuista tuottoa yrityksen voitto on laskettuna omistajien omalle pääomalle.

Oman pääoman tuottoprosentti=Tilikauden voitto/Oma pääoma x 100%

Koska yrityksen oman pääoman sijoittajien riski on aina suurempi kuin rahoilla pankkitilillä, tulisi sijoituksesta saatavan tuotonkin olla pitkällä aikavälillä reilusti vallitsevaa korkotasoa korkeampi.

Current ratio - Maksuvalmiustunnusluku

Current ratio on samanlainen yrityksen maksuvalmiuden tunnusluku kuin quick ratio. Erona on vain se, että current ratio tunnusluvussa yrityksen likvideihin varoihin lasketaan myös sen myytävien tavaroiden varasto eli vaihto-omaisuus. Palveluyrityksillä, joilla ei ole varastoa nämä tunnusluvut ovat siis samat.

Current ratio=(Rahat ja pankkisaamiset+lyhytaikaiset saamiset+vaihto-omaisuus)/lyhytaikainen vieras pääoma

Current ratio on erinomainen, mikäli se on yli 2. Normaali current ratio on 1-2 ja heikoksi sitä sanotaan, jos se on alle 1.

Quick ratio - Yrityksen maksuvalmiustunnusluku

Quick ratio niminen tunnusluku ei vieraasta nimestään huolimatta ole kovin monimutkainen. Quick ratio tunnusluku kuvaa yrityksen likvidien varojen (rahat ja tulossa olevat rahat eli saamiset muilta) suhdetta lyhytaikaisiin eli alle vuoden mittaisiin velkoihin. Vastaava suhdeluku yksityishenkilöllä olisi laskea tilillä ja käteisenä olevat rahat sekä seuraavan vuoden aikana tulevat varmat tulot yhteen ja verrata niitä seuraavan vuoden aikana lainoista maksettaviin lainanhoitomaksuihin. Mitä suuremmat likvidit varat ovat suhteesa lyhytaikaisiin velkoihin sitä parempi yrityksen maksuvalmius on.

Quick ratio=(Rahat ja pankkisaamiset+lyhytaikaiset saamiset)/Lyhytaikainen vieras pääoma

Quick ratio on erinomainen jos se on yli 1, normaali on 0,5-1 ja heikoksi quick ratiota sanotaan jos se on alle 0,5.